Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

QĐ 2907/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

22/05/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

QĐ 2728/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

11/05/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

QĐ 2511/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

03/05/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Quyết định 2475/QĐ-HĐ GDQP-AN ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội.

28/04/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

28/04/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Quyết định số 11/2017 ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/03/2017 ----- Còn hiệu lưc
7

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/03/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

KH 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội

20/03/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

KH 68/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

17/03/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/03/2017 ----- Còn hiệu lưc