TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

Huyện Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 09:32  | View count: 198

Sáng ngày 11/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020, đây là lớp đầu tiên trong năm nay tổ chức dành cho đối tượng này.

 

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 11 – 15/5 với sự tham gia của 80 học viên bồi dưỡng những kiến thức cơ bản của 10 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

Thông qua khóa học, nhằm giúp các đảng viên mới hiểu và nắm vững về những lý luận chính trị cơ bản; về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cần tiếp tục rèn luyện phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện : Kim Ngân – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh