THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Loại thủ tục Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bòi thường thì thời han không qua 15 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Không
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Cơ sở pháp lý
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;