THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin cấp (đổi) bằng “Tổ quốc ghi công” (theo mẫu)
- Bằng “Tổ quốc ghi công” bị rách nát (nếu có)
- Biên bản họp gia tộc liệt sỹ (đối với liệt sỹ không còn thân nhân chủ yếu)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kiến nghị thời gian tại huyện là 30 ngày).
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Don xin cap doi bang TQGC.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Mục 3, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Mục 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Mục 7, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.