THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài nguyên nước
Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.
- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ:Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến, hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường. - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:Sở Tài nguyên và Môi trường gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho chủ dự án văn bản tổng hợp ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước.
Thành phần số lượng hồ sơ - Văn bản lấy ý kiến.
- Quy mô, phương án chuyển nước.
- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.
Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian: bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị lấy ý kiến tới Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó:

- Trong thời hạn hai hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án;

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày làm việc, họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi ý kiến (bằng văn bản) về hồ sơ đề nghị của chủ dự án, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án.

Đối tượng thực hiện Chủ dự án
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.
Lệ phí Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không quy định.
Cơ sở pháp lý - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
Các thủ tục liên quan khác