THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Loại thủ tục Lĩnh vực Y tế
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Bước 1. Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện, thị xã.
Bước 2. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND quận, huyện, thị xã(hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền) có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
Bước 3. Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 
Cách thức thực hiện Cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện, thị xã hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (có mẫu đính kèm);
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
*  Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí - Thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau so 04-Don de nghi cap doi GCN CS DDK ATTP.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.
Cơ sở pháp lý
- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
-Thông tư số 47/2014/TT - BYT ngày  11  tháng  12  năm 2014của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.