THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 18: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả, UBND cấp xã tổng hợp gửi đến UBND cấp huyện.
- Phòng Lao động TB và XH tập hợp hồ sơ nộp về Sở Lao động TBXH.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 03-CSSK)
- Chỉ định dụng cụ trợ giúp trang cấp, dụng cụ chỉnh hình của cơ sở Y tế cấp tỉnh trở lên;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 8811.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 17/2006/TTLB-LĐTBXH-TC-YT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội- Bộ Tài chính- Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.