THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Loại thủ tục Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - Thể thao
Mức độ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến UBND cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động.

Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Bước 3: Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra các điều kiện của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định thành lập;

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;

(3) Danh sách hội viên;

(4) Địa điểm luyện tập;

(5) Quy chế hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện UBND xã/ thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực từ ngày 25/01/2012./