THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
Loại thủ tục Lĩnh vực Đất đai
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

- Cán bộ Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ trong buổi làm việc; 

- Cán bộ Địa chính- Xây dựng trình lãnh đạo ký trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

Thành phần số lượng hồ sơ

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

Đối tượng thực hiện

cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện UBND xã/ thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

cung cấp thông tin trong hồ sơ địa chính lưu tại xã

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND TP. Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về đăng ký cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định bản đồ địa chính;