THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Những người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

          - Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

          - Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Đăng ký trực tuyến (mức độ 3).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu);

          - Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội

2 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.
Lệ phí Không có thông tin
Phí Không có thông tin
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

          b) Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

          c) Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, ban vận động thành lập hội phải có ít nhất ba thành viên.

          d) Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.
Cơ sở pháp lý Thông tư 03/2014/TT-BNV