THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phê duyệt điều lệ hội cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội, Ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để báo cáo kết quả và xin phê duyệt điều lệ.

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

          - Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định điều lệ hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

          - Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định phê duyệt điều lệ hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện; - Đăng ký trực tuyến (mức độ 3).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu);

          - Điều lệ (theo mẫu) và biên bản thông qua điều lệ hội;

          - Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có);

          - Chương trình hoạt động của hội;

          - Nghị quyết đại hội.
Thời hạn giải quyết 30 ngày 
Đối tượng thực hiện Hội phạm vi hoạt động trong xã.
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt điều lệ hội.
Lệ phí Không có thông tin
Phí Không có thông tin
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật.

          b) Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Cơ sở pháp lý Thông tư 03/2014/TT-BNV