THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chia, tách, sáp nhập hội cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

          - Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

          - Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện; - Đăng ký trực tuyến (mức độ 3).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu);

          - Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

          - Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

          - Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

          - Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

          - Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;

          - Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Hội phạm vi hoạt động trong xã
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định
Lệ phí Không quy định
Phí Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

          b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.
Cơ sở pháp lý Thông tư 03/2014/TT-BNV