THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Báo cáo ĐH nhiệm kỳ, ĐH bất thường Hội cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

          - Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

          - Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện; - Đăng ký trực tuyến (mức độ 3).
Thành phần số lượng hồ sơ

          Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ:

          - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ;

          - Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội;

          - Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);

          - Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

          - Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;

          - Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội;

          - Các hội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có).

          Hồ sơ báo cáo đại hội bất thường:

          - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội;

          - Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội;

          - Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.
Thời hạn giải quyết 25 ngày
Đối tượng thực hiện Hội phạm vi hoạt động trong xã.
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.
Lệ phí Không quy định
Phí Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phê duyệt điều lệ hội đã được thông qua.
Cơ sở pháp lý Thông tư 03/2014/TT-BNV