THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;

Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phần số lượng hồ sơ

Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

Cơ sở pháp lý Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập