THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

Cơ sở pháp lý Nghị định 55/2012/NĐ-CP