THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2 UBND xã/ thị trấn
2 xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2 UBND xã/ thị trấn
3 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 UBND Huyện
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
5 Hòa giải tranh chấp đất đai 2 UBND xã/ thị trấn
6 Tặng giấy khen gia đình văn hóa 2 UBND xã/ thị trấn
7 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 1 UBND Huyện
8 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
9 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 2 UBND Huyện
10 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 2 UBND xã/ thị trấn
11 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục đăng ký khai sinh 3 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục: Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 2 UBND xã/ thị trấn
14 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 3 UBND Huyện
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
17 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 1 UBND Huyện
18 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 2 UBND Huyện
19 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 2 UBND xã/ thị trấn
20 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 2 UBND xã/ thị trấn