THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 UBND xã/ thị trấn
2 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThôngtin 3 UBND Huyện
3 công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã/ thị trấn
4 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 UBND Huyện
7 Thủ tục đăng ký khai tử 3 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính. 2 UBND xã/ thị trấn
9 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
11 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 UBND Huyện
12 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 UBND Huyện
13 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 2 UBND xã/ thị trấn
15 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
16 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 1 UBND Huyện
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
18 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương, UBND cấp huyệnThông 3 UBND Huyện
19 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
20 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện