THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thành lập Thư viện cấp xã 1 UBND xã/ thị trấn
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 UBND Huyện
3 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 UBND Huyện
4 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 2 UBND Huyện
5 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 UBND xã/ thị trấn
7 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThôngtin 3 UBND Huyện
8 công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã/ thị trấn
9 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
10 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
11 Thủ tục đăng ký khai tử 3 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính. 2 UBND xã/ thị trấn
13 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
14 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
15 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 UBND Huyện
16 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
17 Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 2 UBND xã/ thị trấn
18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
19 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 1 UBND Huyện
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện