THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 UBND Huyện
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 UBND Huyện
4 Thủ tục 19: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ) 1 UBND Huyện
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 UBND xã/ thị trấn
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
8 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ 2 UBND Huyện
11 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 UBND xã/ thị trấn
13 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 1 UBND Huyện
14 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 2 UBND Huyện
15 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 UBND xã/ thị trấn
16 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 UBND xã/ thị trấn
17 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 UBND Huyện
18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 UBND xã/ thị trấn
19 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 UBND xã/ thị trấn
20 Đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện