THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg 1 UBND Huyện
2 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
3 Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục 1 UBND Huyện
4 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. 1 UBND Huyện
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 33: Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 lần cho người có công. 1 UBND Huyện
7 Thủ tục đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
8 Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục 1 UBND Huyện
9 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 34: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 1 UBND Huyện
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
12 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 1 UBND Huyện
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
14 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 1 UBND Huyện
15 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong 1 UBND Huyện
16 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 1 UBND Huyện
17 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2 UBND Huyện
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 38: Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công 1 UBND Huyện
20 Thủ tục 39: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách 1 UBND Huyện