THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân 2 UBND xã/ thị trấn
2 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện
3 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
4 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 UBND xã/ thị trấn
5 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 UBND xã/ thị trấn
6 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
7 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 3 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 2 UBND xã/ thị trấn
9 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
10 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2 UBND xã/ thị trấn
11 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 3 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 2 UBND xã/ thị trấn
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
14 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 UBND xã/ thị trấn
16 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
17 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
19 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
20 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện