THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
3 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” 2 UBND xã/ thị trấn
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
5 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2 UBND Huyện
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
7 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 2 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục: “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”. 3 UBND xã/ thị trấn
9 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 1 UBND Huyện
10 Đăng ký khi hợp tác xã chia 2 UBND Huyện
11 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
12 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 UBND xã/ thị trấn
13 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
14 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 2 UBND xã/ thị trấn
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 2 UBND Huyện
16 Thủ tục 42: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 UBND Huyện
17 Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 UBND Huyện
19 Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 2 UBND xã/ thị trấn
20 Thủ tục 44: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 2 UBND Huyện