THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 2 UBND xã/ thị trấn
2 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1 UBND xã/ thị trấn
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 2 UBND xã/ thị trấn
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2 UBND xã/ thị trấn
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 UBND xã/ thị trấn
7 Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh UBND Huyện
8 Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật UBND Huyện
9 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 3 UBND xã/ thị trấn
10 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 3 UBND xã/ thị trấn
11 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 3 UBND xã/ thị trấn
12 THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục thực hiện việc giải trình 2 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 2 UBND xã/ thị trấn
16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2 UBND xã/ thị trấn
17 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 3 UBND xã/ thị trấn
18 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 3 UBND xã/ thị trấn
19 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn
20 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn