THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 UBND Huyện
2 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 UBND Huyện
3 Xét tuyển viên chức 2 UBND Huyện
4 Xét tuyển đặc cách viên chức 2 UBND Huyện
5 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 UBND Huyện
6 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 UBND Huyện
7 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 4 Phòng Quản lý đô thị
8 Xử lý đơn tại cấp huyện 1 UBND Huyện
9 Xử lý đơn tại cấp xã UBND xã/ thị trấn
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
11 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
12 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 UBND Huyện
14 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 UBND Huyện
15 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
16 Đăng ký khai sinh – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) 2 UBND xã/ thị trấn
17 Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) 2 UBND xã/ thị trấn
18 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 UBND Huyện
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 UBND Huyện
20 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện