THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố)
Loại thủ tục Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công thụ lý và chuyển cán bộ thụ lý theo phân công của trưởng phòng

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản và chuyển qua bộ phận một cửa để thông tin tới công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp cần thiết gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Tổng hợp hồ sơ thẩm định và ý kiến của các cơ quan liên quan. Lập tờ trình, dự thảo Giấy phép trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại hồ sơ cho chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt thông qua văn phòng HĐND-UBND

Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện ký giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức

Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt Phòng chuyên môn triển khai đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Bước 8: Trả kết quả cho công dân

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng. 

2. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu tại Thông tư 15/2016/TT-BXD) kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

5. Một số giấy tờ khác đối với tùy loại công trình theo quy định. 

Thời hạn giải quyết

- Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày

- Công trình khác: 30 ngày 
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép.
Lệ phí
 

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ
 

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000đ

- Cấp mới đối với công trình khác: 150.000đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Phù hợp với quy định của Pháp luật.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2012 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.