THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hội cấp huyện tự giải thể
Loại thủ tục Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin giải thể hội đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

          - Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

          - Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc giải thể hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, cổng dịch vụ công
Thành phần số lượng hồ sơ

          - Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu);

          - Nghị quyết giải thể hội;

          - Bản kê tài sản, tài chính;

          - Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ khác.
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Hội phạm vi hoạt động trong xã.
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không quy định
Phí Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương.

          b) Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

          c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.
Cơ sở pháp lý Thông tư 03/2014/TT-BNV