THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

 

Quy trình xử lý công việc

 

1. Quy trình xử lý đối với các trường hợp là thân nhân liệt sĩ (trừ trường con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Cá nhân

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của công dân đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến bộ phận chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0.5 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

B3

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

02 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B4

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

B5

Công chức chuyên môn UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Phòng LĐTB&XH cấp huyện qua Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

1.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

B6

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến phòng chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

0.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B7

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Chuyên viên Phòng LĐTB&XH cấp huyện

02 ngày

Dự thảo danh sách đề nghị gửi Sở LĐ-TB&XH

B8

Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH cấp huyện

01 ngày

Danh sách đề nghị gửi Sở LĐTBXH

B9

Công chức chuyên môn UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Sở LĐTB&XH qua Bộ phận một cửa cấp Sở

Chuyên viên phòng LĐTB&XH cấp huyện

1.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân kèm danh sách đề nghị gửi Sở LĐT

 

2. Quy trình xử lý đối với các trường hợp là con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Cá nhân

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của công dân đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến bộ phận chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0.5 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

B3

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

02 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B4

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

B5

Công chức chuyên môn UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Phòng LĐTB&XH cấp huyện qua Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

1.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

B6

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến phòng chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

0.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B7

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Chuyên viên Phòng LĐTB&XH cấp huyện

02 ngày

Dự thảo danh sách đề nghị gửi Sở LĐ-TB&XH

B8

Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH cấp huyện

01 ngày

Danh sách đề nghị gửi Sở LĐTBXH

B9

Công chức chuyên môn UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Sở LĐTB&XH qua Bộ phận một cửa cấp Sở

Chuyên viên phòng LĐTB&XH cấp huyện

1.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có chứng nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai tình hình thân nhân kèm danh sách đề nghị gửi Sở LĐTBXH

 

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (mẫu LS4) 

x

 

 

Bằng  “Tổ quốc ghi công”

 

x

 

Biên bản ủy quyền ( Mẫu UQ)

x

 

 

Kèm một trong các giấy tờ sau:

1. Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

2. Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.

3. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

4. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

5. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

6. Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

x

(đối với các loại giấy xác nhận, văn bản đề nghị)

x

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: UBND cấp xã: 05 ngày; Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện: 05 ngày
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với hoạt động giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 01 bộ (đối với trường hợp con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng lập thành 02 bộ hồ sơ để gửi 01 bộ hồ sơ kèm giấy giới thiệu đi giám định tại Hội đồng y khoa)
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng -Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân -Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng