THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 1 UBND Huyện
2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 UBND xã/ thị trấn
3 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 UBND xã/ thị trấn
4 Đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
5 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2 UBND Huyện
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 UBND xã/ thị trấn
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
10 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
11 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2 UBND Huyện
12 Thủ tục 24: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 1 UBND Huyện
13 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 UBND xã/ thị trấn
15 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 1 UBND Huyện
16 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 UBND Huyện
17 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh 2 UBND Huyện
18 Thủ tục chứng thực di chúc 2 UBND xã/ thị trấn
19 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 2 UBND xã/ thị trấn
20 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1 UBND Huyện