THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn
2 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn
3 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ 3 UBND xã/ thị trấn
4 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC 3 UBND xã/ thị trấn
5 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 3 UBND xã/ thị trấn
7 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). 3 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) 3 UBND xã/ thị trấn
9 Tiếp công dân tại cấp huyện 1 UBND Huyện
10 Tiếp công dân tại cấp xã UBND xã/ thị trấn
11 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 3 UBND xã/ thị trấn
12 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 UBND Huyện
13 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 UBND Huyện
14 Xét tuyển viên chức 2 UBND Huyện
15 Xét tuyển đặc cách viên chức 2 UBND Huyện
16 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 UBND Huyện
17 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 UBND Huyện
18 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 UBND Huyện
19 Xử lý đơn tại cấp huyện 1 UBND Huyện
20 Xử lý đơn tại cấp xã UBND xã/ thị trấn