THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 3 UBND xã/ thị trấn
2 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn
3 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 3 UBND xã/ thị trấn
4 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ 3 UBND xã/ thị trấn
5 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC 3 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 UBND xã/ thị trấn
7 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 3 UBND xã/ thị trấn
8 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). 3 UBND xã/ thị trấn
9 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) 3 UBND xã/ thị trấn
10 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 UBND Huyện
11 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 2 UBND Huyện
12 Tiếp công dân tại cấp huyện 1 UBND Huyện
13 Tiếp công dân tại cấp xã UBND xã/ thị trấn
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 3 UBND xã/ thị trấn
15 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố 2 UBND Huyện
16 Xác nhận liệt sĩ 2 UBND Huyện
17 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND Huyện
18 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND Huyện
19 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 4 Phòng Quản lý đô thị
20 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 UBND Huyện