TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Công điện về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/11/2018 | 12:37

Ngày 09/11/2018, UBND thành phố Hà Nội có công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội

Chi tiết Công điện số 07 được đính kèm bên dưới:

Công điện số 07

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh