TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/11/2018 | 11:40

1. Video hướng dẫn dành cho cán bộ một cửa:

 - https://www.youtube.com/watch?v=awBUK8zxHHA&t=39s

2. Video hướng dẫn dành cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

 - https://www.youtube.com/watch?v=2GQXkWcLKWw&t=5s

3. Video hướng dẫn dành cho Lãnh đạo phòng, ban

 - https://www.youtube.com/watch?v=LEGWf1BkEvI

4. Video hướng dẫn dành cho Lãnh đạo cơ quan

 - https://www.youtube.com/watch?v=FHMv24YZfK8

5. Video hướng dẫn dành cho cán bộ khai báo quy trình thủ tục hành chính

 - https://www.youtube.com/watch?v=7zrki_EjaQA&t=14s

6. Video hướng dẫn dành cho Quản trị đơn vị

 - https://www.youtube.com/watch?v=s-RLEl4RNDg&t=8s

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh