TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Trên 12.000 hộ tiếp cận vốn tín dụng chính sách
Ngày đăng 02/10/2019 | 10:42

Đến ngày 31/8/2019 tổng nguồn vốn huy động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Anh đạt 355.932 tr. đ, tăng 54.151 tr.đ so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 117,9%. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách UBND huyện Đông Anh đạt 8.109 tr.đ, tăng 1.026 tr.đ so với đầu năm.

        Doanh số cho vay 8 tháng đầu năm đạt 131.249 tr.đ với 3.615 lượt khách hàng vay mới, tập trung chủ yếu ở các chương trình: cho vay giải quyết việc làm đạt 50.825 tr.đ với  1.092 khách hàng vay; cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 51.280 tr.đ với 1.113 khách hàng vay, cho vay chương trình NS&VSMT đạt 28.200 tr.đ với  1.410 khách hàng vay. Doanh số thu nợ đạt 77.978 tr.đ chiếm tỷ lệ 59,4% doanh số cho vay.

        Đến 31/8/2019 tổng dư nợ của Phòng giao dịch là 355.497 tr.đ, tăng 53.271 tr.đ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 352.867 tr.đ, chiếm 99,26% trên tổng dư nợ.

        Thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác . Nguốn vốn đã cho vay được 12.834 lượt hộ; trong đó có 3.319 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay, 2.800 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút 2.800 lao động có việc làm ổn định, nguồn vốn cũng giúp cho 6.365 lượt hộ xây mới và cải tạo 12.730 công trình NS&VSMT nông thôn….các chương trình tín dụng chính sách xã hội giải ngân qua NHCSXH đã có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Một lần nữa khẳng định tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một công cụ, là giải pháp trong hệ thống giải pháp trong việc thực hiện mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh