ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Ngày đăng 19/11/2013 | 10:47  | View count: 5373

Điện thoại:    8.832220 /8.832221                
Người liên hệ: Ông Phạm Văn Đức - Trưởng phòng
                           Ông Trần Công Thành - Phó phòng
                         
                         
A - Vị trí, chức năng:
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư và đăng ký kinh doanh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.
 
B - Nhiệm vụ, quyền hạn:
I - Lĩnh vực tài chính, ngân sách:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện.
2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố, trình Ủy ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện.
3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định;
Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định; lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn;
Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc huyện.
Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
5.Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét gửi Sở Tài chính thành phố; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính thành phố sau khi được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo thẩm quyền; thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.
6. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
7. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định.
10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
II - Lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, đăng ký kinh doanh:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
2. Trình Ủy ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
3. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân xã, phường.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
6. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của huyện hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
7. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.
III - Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.
IV - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh