Xây dựng nông thôn mới

Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 huyện Đông Anh
Ngày đăng 21/12/2015 | 09:11  | View count: 321

Ngày 20/11/2015, UBND huyện Đông Anh có Báo cáo số 186b về kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 huyện Đông Anh.

Xem chi ti ết t ại Báo cáo số 186b