THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 4.308,3m2 đất sản xuất nông nghiệp của 35 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non Đại Mạch 2.
Ngày đăng 29/06/2022 | 15:07

- Quyết định số 7354/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7355b/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7356/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7357/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7359/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7360/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7361/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7363/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7364/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7365/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7366/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7367/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7369/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7371/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7374/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7376/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7377/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7378/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7379/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7380/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7381/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7382/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7383/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7384/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7385/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7386/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7387/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7388/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 7389/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh