LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Publish date 20/09/2018 | 11:28 AM  | View count: 1367
59 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Quản lý đô thị

Publish date 20/09/2018 | 10:09 AM  | View count: 842
15 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Quản lý đô thị

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế

Publish date 20/09/2018 | 09:38 AM  | View count: 846
22 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tư pháp

Publish date 19/09/2018 | 08:19 PM  | View count: 983
12 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tư pháp huyện Đông Anh

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 19/09/2018 | 02:10 PM  | View count: 1253
3 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Nội vụ

Publish date 19/09/2018 | 09:32 AM  | View count: 917
3 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Thủ tục hành chính theo ISO - phòng Giáo dục và Đào Tạo

Publish date 18/09/2018 | 04:03 PM  | View count: 1087
16 thủ tục hành chính theo ISO - phòng Giáo dục và Đào Tạo:

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 18/09/2018 | 02:52 PM  | View count: 1323
20 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài nguyên và Môi trường

Publish date 18/09/2018 | 10:31 AM  | View count: 1488
5 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Y tế

Publish date 25/05/2018 | 11:27 AM  | View count: 711
2 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Y tế