NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Đông Anh triển khai thực hiện Đề án số 15 và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 25 của HĐND về Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn Huyện.
Publish date 11/08/2022 | 09:40  | View count: 955

Ngày 01/8/2022, HĐND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án số 15 ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và những năm tiếp theo”.

         Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên – TUV- Bí thư Huyện Uỷ - Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – UVTV- Phó Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND Huyện cùng các đại biểu HĐND Huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí trưởng một số phòng, ban, ngành của Huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND của 24 xã, thị trấn.

       

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai Đề án số 15 ĐA/TU, thống nhất một số chỉ tiêu đặt ra trong quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch để triển khai Đề án 15 -ĐA/TU; đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện. Theo đó, Đề án số 15 ĐA/TU hướng tới các mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô; thực hiện có hiệu quả về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

            

          Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm- UVTV- Phó Chủ tịch HĐND Huyện đã báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Báo cáo bằng hình ảnh sống động đã thể hiện được kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, từ công tác lãnh chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn bản, tổ chức bộ máy và toàn bộ các hoạt động của HĐND Huyện. Điểm nổi bật là cơ cấu của Thường trực HĐND đã được quan tâm, kiện toàn đủ 05 đại biểu chuyên trách, có bộ phận giúp việc chuyên trách gồm 01 Phó Chánh Văn phòng và 02 chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện. Với lực lượng chuyên trách, trách nhiệm, các hoạt động của HĐND Huyện từ công tác tổ chức kỳ họp, giám sát, khảo sát, tổ chức phiên giải trình, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đều đạt hiệu quả cao và được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Theo đó, HĐND Huyện đã tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, đã tổ chức thành công 6 kỳ họp, trong đó có 04 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp đột xuất, các kỳ họp đảm bảo đúng quy định của Luật. Từ Kỳ họp thứ Hai được kiện toàn đến nay, Thường trực HĐND, hai ban HĐND đã tổ chức thực hiện 17 quyết định giám sát, khảo sát; tổ chức khảo sát, giám sát đối với 76 đơn vị và có các kiến nghị xác đáng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri, đặc biệt năm 2022 đã tổ chức 01 nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề tại 05 địa điểm; tổng hợp 224 ý kiến cử tri (gửi Quốc hội, Thành phố, UBND Huyện) để xem xét trả lời, được cử tri cơ bản thống nhất, đồng tình cao.

      Thay mặt UBND Huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện phát biểu về nội dung UBND Huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Huyện đã tích cực phối hợp thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện và trong thời gian tới UBND Huyện sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 15 -ĐA/TU của Thành ủy và tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã ghi nhận nội dung tham mưu của cơ quan Thường trực HĐND Huyện trong việc triển khai thực hiện Đề án 15 -ĐA/TU của Thành ủy và kết quả tích cực sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Huyện. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần tham gia và tích cực thảo luận của các đại biểu HĐND Huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn với 04 nhóm thảo luận có 04 bài tham luận có giá trị, chất lượng, trong đó nhấn mạnh về trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu trong các hoạt động của HĐND. Các bài tham luận cùng với báo cáo kết quả 01 năm thực hiện  Nghị quyết số 25 và dự thảo chương trình triển khai Đề án số 15 đã được đóng thành bộ tài liệu gửi các đại biểu tham dự Hội nghị.

      Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng ngay các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án 15 - ĐA/TU của Thành ủy trong thời gian tới, đảm bảo tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng trong hoạt động của HĐND các cấp.

 

 

 

 

Dương Đông – Việt Quang

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Huyện
Publish date 20/10/2021 | 15:36  | View count: 874

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND HUYỆN

 

Theo quy định tại Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND Huyện có những nhiệm, vụ, quyền hạn sau đây:

 

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh