Thông tin liên hệ

Trụ sở: Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

Fax: 0438832627